Transparencia -Nusos Cooperativa

Nusos Cooperativa

Informació pública de Nusos Cooperativa

Nusos Cooperativa és una cooperativa de treball associat d’iniciativa social i sense ànim de lucre inscrita amb la raó social Nusos. Activitats científiques i culturals, SCCL amb el nº 12854 del Registre de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, regulada segons la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya.

Per donar compliment a la Llei de Transparència (19/2014), Nusos Cooperativa fa públic els deures i les obligacions per promoure la transparència, garantir l’accés a la informació pública, establir mesures de bon govern i per aconseguir un govern obert.

Des de Nusos Cooperativa volem difondre la informació pública d’una manera veraç i objectiva, garantir que aquesta es difongui d’una manera constant i actualitzada, organitzar la informació pública garantint un accés fàcil i comprensible, així com una consulta àgil i ràpida, per temes, perquè sigui fàcil i intuïtiva de localitzar, facilitar la consulta de la informació i respectar el principi de publicitat universal (accessible a tothom).

Les treballadores segueixen el Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural (actualitzat l’any 2022).

Origen i història

Nusos va néixer el 2003 per desenvolupar projectes en l’educació científica i l’educació per a la sostenibilitat i per donar estabilitat a persones que es trobaven vinculades al Museu de Zoologia. La seva creació és una resposta cooperativa per a donar estabilitat i unes condicions laborals adequades a persones que havien passat per un procés d’externalització d’un servei públic. La constitució societària de Nusos és un reflex del món que vol, per aquest motiu es constitueix en cooperativa i centra la seva activitat en la cultura científica i la sostenibilitat. Explicàvem el naixement de Nusos Cooperativa en un article del número 374 de la revista Cooperació Catalana.

No obstant l’inici, la cooperativa ha basat la seva activitat en capacitar el desenvolupament personal i professional de les persones que l’han anat integrant, establint relacions d’igual a igual entre els membres de l’equip i fomentant la participació de tots en la gestió i la vida de la cooperativa. És per això que al llarg dels anys de vida de la cooperativa l’objecte social de l’entitat s’ha anat enriquint de les diferents persones que han anat passant per l’equip i avui l’àrea educativa és una part més d’un catàleg de serveis més ampli que permet impulsar també projectes de comunicació, participació comunitària i emprenedoria i desenvolupament local, sempre amb l’objectiu de la transmissió i la democratització del coneixement científic i els valors de la sostenibilitat.

L’any 2018 la cooperativa va registrar-se com a cooperativa de treball associat sense ànim de lucre i va dur a terme la darrera modificació de l’objecte social de la cooperativa.


Objecte social

En l’objecte social de Nusos Cooperativa queda exclòs tot ànim de lucre i les seves activitats, desenvolupades principalment a Catalunya, se centren en:

1.- Treballar per l’educació ambiental, l’educació per al desenvolupament, l’educació per la sostenibilitat, l’educació científica i l’educació del consum.

2.- Dissenyar i executar activitats de divulgació científica i cultural, projectes de recerca (estudis de públic, investigació de ciències naturals, didàctica de les ciències) i processos de participació.

3.- Dur a terme programes de formació i actualització professional en educació ambiental, educació per al desenvolupament, educació per la sostenibilitat, educació científica, educació del consum i intervenció socioeducativa.

4.- Promoure accions d’incidència social a través del treball en xarxa amb organitzacions ambientals, de recerca i didàctica de la ciència i de l’economia social i solidària.

5.- Incentivar la generació i transmissió del coneixement científic i ambiental i fomentar l’ocupació en les seves disciplines.

6.- Estimular i dinamitzar l’impuls socioeconòmic del medi rural i dels barris i/o districtes de la ciutat.

7.- Crear i promoure iniciatives col·lectives que fomentin el desenvolupament d’una forma sostenible i l’accessibilitat a la ciència, preferentment amb col·lectius especialment vulnerables

8.- Elaborar i produir programes i materials didàctics, exposicions i altres eines de divulgació en qualsevol suport (audiovisual, CD, DVD, pàgines web,….), utilitzant TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement) sempre que sigui possible.

9.- Qualsevol tipus d’activitat i projecte, inclosos els espectacles d’animació, relacionats amb l’educació, la sostenibilitat, la ciència i la participació ciutadana; així, com la inclusió de les persones mitjançant activitats educatives, culturals, recreatives i altres de naturalesa social, o bé de qualsevol mena d’activitat econòmica.

10.- Altres serveis orientats a la promoció de la ciència i la sostenibilitat que siguin complementaris amb els anteriors i contribueixin a l’assoliment de la missió de la cooperativa


Sòcies i treballadores

Actualment Nusos Cooperativa compta amb 7 sòcies treballadores, 4 sòcies col·laboradores i 14 treballadores. Segons els estatuts de Nusos Cooperativa poden demanar ser socis de la cooperativa totes aquelles persones físiques amb plena capacitat d’obrar, que puguin aportar el seu treball personal a les activitats que en constitueixen l’objecte social de la cooperativa, de forma lleial, eficaç i eficient.

Una persona serà admesa com a soci o sòcia quan hagi formulat la petició d’ingrés, acompanyada del currículum personal, mitjançant escrit dirigit al consell rector, satisfaci les condicions estatutàries i conegui i assumeixi plenament els objectius de la cooperativa i el contingut dels estatuts, la cooperativa necessiti del treball i el sol·licitant estigui en condicions objectives i subjectives de prestar una tasca necessària per al desenvolupament de la cooperativa. Aquestes condicions seran valorades pel consell rector, previs els informes tècnics que aquest determini i després que subscrigui l’aportació obligatòria de 5.000 € i la faci efectiva, com a mínim, en un 25%. En el cas de reunir tots els requisits caldrà, a més, haver superat un període de prova d’ un any. L’admissió de socis correspon al consell rector, que haurà de resoldre en un termini màxim de dos mesos, a comptar des de la data de recepció de la sol. licitud, i que només podrà limitar-la per una causa justa, fonamentada en no reunir els requisits de capacitació i tècnics exigits, la necessitat objectiva de persones per al bon funcionament de la cooperativa o els informes resultants del temps de prova. L’acord favorable o desfavorable a l’admissió del candidat serà motivat i li serà comunicat per escrit abans de la finalització del període de prova. Els drets i deures de les sòcies de Nusos Cooperativa són els que es recullen en els estatuts.

En el cas de les sòcies col·laboradores, la cooperativa podrà tenir socis col·laboradors, els qui, sense dur a terme l’activitat cooperativitzada principal, col·laboraran en la consecució de l’objecte social de la cooperativa. Per adquirir la condició de soci o sòcia col·laborador, caldrà sol·licitar-ho per escrit al consell rector, qui haurà de convocar una assemblea general extraordinària de socis, per resoldre sobre l’admissió del soci o sòcia col·laborador, dins un termini no superior a quinze dies naturals, a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud. L’aportació obligatòria dels socis col·laboradors s’estableix en 60 euros. L’assemblea general, prèvia proposta del consell rector que tindrà en compte els termes de la sol·licitud del soci o sòcia col·laborador, acordarà les condicions del seu desembors i aprovarà, si correspon, les característiques de les altres possibles formes de col·laboració que s’hagin proposat. Les aportacions al capital dels socis col·laboradors es comptabilitzaran separadament de les dels socis treballadors. Les aportacions dels col·laboradors no seran retribuïdes. Els socis col·laboradors tindran dret d’assistir a les reunions de l’assemblea, amb veu però no amb dret de vot. S’estableix el dret d’assistència d’un representant dels socis col·laboradors a les reunions del consell rector, amb veu i sense vot, escollit entre els mateixos socis col·laboradors. Aquest dret d’assistència resta subordinat al fet que el nombre de socis col·laboradors arribi al vint per cent del nombre de socis treballadors de la cooperativa, o a que les aportacions desemborsades de la totalitat dels socis col·laboradors siguin iguals o superiors al vint per cent del total de les aportacions, obligatòries i voluntàries, dels socis al capital social. Els socis d’ altres tipus que per causa justificada no puguin dur a terme l’activitat cooperativitzada i no sol·liciten ni la baixa ni la declaració de situació d’excedència, poden passar a tenir la condició de soci o sòcia col·laborador.


Òrgans de govern

Els òrgans de la Cooperativa , com es detalla en els estatuts, són:

a) Assemblea general.
b) Consell rector.

L’assemblea general està constituïda per tots els socis i és l’òrgan d’expressió de la voluntat social en tots els aspectes. S’hi supediten els altres òrgans i els mateixos socis, fins i tot els absents. Celebrem 2 assemblees l’any: una on construïm el Pla de Gestió i una altra on fem balanç de tancament d’any i aprovem els comptes. Les assemblees són convocades pel Consell Rector.

El consell rector, que es reuneix 1 vegada al mes, és l’òrgan social de representació i govern de la cooperativa, i exerceix la gestió social i la direcció d’acord amb els mandats i les directrius de l’assemblea general, amb les facultats que defineixen els presents estatuts i la legislació vigent.

Del 18 de desembre de 2020 fins al 18 de desembre de 2024 el consell rector està integrat per:

Presidència: Carme Garcia Boqué

Secretaria: Elisabet Miralles Peiron

Tresoreria: Greta Boix Garcia-Cairó

els quals no reben cap prestació econòmica per desenvolupar el càrrec.

Organigrama Nusos


Eines d'avaluació i control

El Col·lectiu Ronda és la cooperativa encarregada de donar suport a l’àrea de laboral de Nusos Cooperativa. Per a la gestió de projectes, Nusos Cooperativa utilitzem diverses eines de gestió del temps, càlcul d’hores de dedicació i de seguiment intern de costos. Per a la gestió econòmica de la cooperativa comptem amb el suport de Coop de mà; una consultoria d’economia social.

A Nusos Cooperativa anualment elaborem una memòria d’activitats (veure 2018, 2017) i desenvolupem el Balanç Social, una eina de mesura d’impacte i rendició de comptes socials, ambientals i de bon govern. Utilitzem els resultats per millorar internament i ens permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social.El balanç social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans característiques: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social, la qualitat laboral i la qualitat professional.

Consulta el Balanç Social de Nusos Cooperativa de l’any 2022.


Subvencions, contractes i convenis amb administracions públiques

[EN CONSTRUCCIÓ]

Data d’inici Data de finalització Nom del projecte Objecte AdministracióReferència  Import conceditModificacions o pròrrogues
20142015El canvi climàtic a Can RigalDisseny de 4 activitats i pilotatge durant el curs 2015- 2016Àrea Metropolitana de Barcelona 6956,62 € + 1981,94 €
15 de febrer de 201414 de febrer 2016Servei d’educació i activitats en els centres adscrits al Consorci del Museu de Ciències Naturals de BarcelonaServei d’educació i activitats en els centres adscrits al Consorci del Museu de Ciències Naturals de BarcelonaConsorci del Museu de Ciències Naturals de BarcelonaLicitació. Expedient: 0097.1/2012 700.628,00 €
1 d’abril de 201530 de juny de 2015Coneguem el Riu LlobregatCoordinació, gestió, seguiment pedagògic i realització del programa “Coneguem el Riu Llobregat” Departament d’Educació de l’Ajuntament de Cornellà del LlobregatAjuntament de Cornellà de LlobregatExpedient: 43/20144.104,75 €
octubre 2015desembre 2015Jornada de Patrimoni i EscolaSuport a la organització de la 1a Jornada de Patrimoni i Escola + Retransmissió en HD i enregistrament de la 1a Jornada Patrimoni i Escola al MAC-BarcelonaAgència Catalana de Patrimoni CulturalExpedient: 7575 – 2015 – S2671 2.066,8 € + 2.241,85  €
27 d’octubre 20155 de novembre 2015Activitats educatives contemplades dins del catàleg d’activitats del departament d’ensenyament pel curs escolar 2015-16Realització d’activitats educatives “Plantes remieres” i “Animals del passat”Ajuntament de RosesContracte menor. Aplicació pressupostària: 15 60 32 62 2269900 1.254,36 €
Desembre 2015Desembre 2015JugatecambientalGestió del punt d’informació i espai de joc del Jardí Botànic HistòricÀrea Metropolitana de Barcelona 561,19 €
1 d’abril de 201630 de juny de 2016Coneguem el Riu LlobregatCoordinació, gestió, seguiment pedagògic i realització del programa “Coneguem el Riu Llobregat” Departament d’Educació de l’Ajuntament de Cornellà del Llobregat. Realització de 13 tallers.Ajuntament de Cornellà de LlobregatDecret d’alcaldia número 1557 1.214,98 €
juny 2016juny 2016Participació ciutadana i dinamització comunitària24 hores de formació en participació ciutadana i dinamització comunitàriaBarcelona Activa, SAU, SPMContracte menor 1.190,16 €
juliol 2016juliol 2016Gestió i dinamització de projectes30 hores de formació en gestió i dinamització de projectes + materials de formacióBarcelona Activa, SAU, SPMContracte menor 1.587,60 €
juliol 2016juliol 2016Gestió i dinamització de projectes30 hores de formació en gestió i dinamització de projectes + materials de formacióBarcelona Activa, SAU, SPMContracte menor 1.587,60 €
setembre 2016setembre 2016Gestió i dinamització de projectes30 hores de formació en gestió i dinamització de projectes + materials de formacióBarcelona Activa, SAU, SPMContracte menor 1.660,03 €
setembre 2016octubre 2016Gestió i dinamització de projectes30 hores de formació en gestió i dinamització de projectes + materials de formacióBarcelona Activa, SAU, SPMContracte menor 1.696,33 €
setembre 201620 de desembre 2018Servei de monitoratge de les activitats del programa pedagògic del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de BarcelonaServei de monitoratge de les activitats del programa pedagògic del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, llevat del que es realitzi al planetari inflableConsorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de BarcelonaLicitació. Expedient: 2015/426 F20490.000 €
9 de novembre 201611 de novembre 2016Experimentívors a RosesRealització d'”Experimentívors. Espai d’experimentació científica” a les escoles de Roses.Ajuntament de RosesContracte menor 1,764,40
abril 2017maig 2017Planificació i gestió de projectes100h de formacióBarcelona Activa, SAU, SPMLicitació. Expedient: 44/16 6.500,00 €
gener 2017març 2017Gestió i dinamització de projectes40h de formació en gestió i dinamització de projectesBarcelona Activa, SAU, SPMContracte menor 1.983,47 €
16 de febrer  20168 juliol 2019Servei d’educació i activitats en els centres adscrits al Consorci del Museu de Ciències Naturals de BarcelonaServei d’educació i activitats en els centres adscrits al Consorci del Museu de Ciències Naturals de BarcelonaConsorci del Museu de Ciències Naturals de BarcelonaLicitació . Expedient: N150000228 768.189,28 €
juny 2016desembre 2016Jornada de Patrimoni i EscolaSuport organitzatiu i a la comunicació a la II Jornada Patrimoni i Escola de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural + Retransmissió en HD i enregistrament + Suport organitzatiu i material per a les conclusions.Agència Catalana de Patrimoni CulturalExpedient: 7575 – 2016 – S1671 2.0177,76 € + 1.510,06 € + 273,82 €
Maig 2016Maig 2016Tu també pots fer ciències3 xerrades “Tu també pots fer ciències” als municipis de Mataró i Granollers.Diputació de Barcelona 810,00 €
març 2017desembre 2017Jornada de Patrimoni i EscolaSuport a la definició i concepció del programa de la 3a Jornada de Patrimoni i Escola. Assistència a les ponents i talleristes en la preparació i durant la jornada + Suport organitzatiu de la Jornada + materials per als tallersAgència Catalana de Patrimoni CulturalExpedient 7575-2017-S1040  Expedient: 7575-2017-S1038  Expedient 7575-2017-S2301 760,22 € + 2.280,68 € + 65,68 €
20 de novembre 20171 de desembre 2017Experimentívors a RosesRealització d'”Experimentívors. Espai d’experimentació científica” a les escoles de Roses.Ajuntament de RosesContracte menor. Expedient 2017/006135 2.062,49 €
octubre 2017novembre 2018Maleta didàctica per al Geoparc Conca de Tremp – MontsecContingut i disseny d’una maleta educativa per al Geoparc Conca de Tremp-MontsecGeneralitat de Catalunya Desenvolupament i promoció de l’Alt Pirineu i l’AranExpedient: 6201-2018-S52 3.500,00 €
octubre 2017novembre 2018Maleta didàctica per al Geoparc Conca de Tremp – MontsecElaboració d’una maleta educativa per al Geoparc Conca de Tremp- MontsecGeneralitat de Catalunya Desenvolupament i promoció de l’Alt Pirineu i l’AranExpedient: 6201-2018-S52 2.698,35 €
octubre 2017novembre 2018Maleta didàctica per al Geoparc Conca de Tremp – MontsecFormació i presentació al professorat de la maleta didàctica: “Un Geoparc de Pel·lícula” i identificació de criteris de seguiment per a la fase de pilotatgeAssociació Geoparc Conca de Tremp-Montsec 3.272,73 €
2017Ciutats que orienten “Terrassa”Assistència tècnica per la reflexió i preparació de la planificació estratègica d’orientació a l’ajuntament de Terrassa i sistematització d’aquesta primera fase de reflexióDiputació de BarcelonaProjecte d’orientació a les transicions educatives. Núm de registre: 1740015919 4.050,00 €
20172018L’escola cooperativa a l’EixampleAssistència tècnica per a l’elaboració d’una proposta didàctica “L’escola cooperativa a l’Eixample” i l’estudi d’encaix als centres educatius del districte.Ajuntament de BarcelonaContracte menor. N.Expedient: 20176008 17.040,00 €
20182018Ciutats que orienten “Vilafranca”Encara no hi ha expedient ni facturaDiputació de Barcelona 3.066,12 €
20182019Ciutats que orienten “Sant Cugat”Encara no hi ha expedient ni facturaDiputació de Barcelona
20182018Activitats de promociío als parcs de Pi Gros, Pinetons, Llacuna, Turonet, Mil·lenari, Ermita, Muntanyeta, Torreroja, Calamot, Castell, Can Ginestar i Jardí Botànic HistòricActivitats educatives als parcs de l’AMB. Boscos de ciutat? L’ecologia del bosc, activitats a les Jugatecambientals i al Planta’t al BotànicÀrea Metropolitana de BarcelonaExpedient: 900487/2018 9.467,97 €
05 novembre 201830 setembre 2019Ciència oberta i comunitària: recerca i economia social i solidària (COCREA)Creació i facilitació de focus grup sobre Gentrificació verda, Ajuda mútua contra l’estigma en salut mental i Cobertes verdes i cocreació de material didàctic juntament amb agents educatius, social i de recerca.Ajuntament de BarcelonaSubvenció 18S06362-001. Expedient 662 9.900,00 €
05 novembre 201828 febrer 20199Nusos. Pla estratègic i de noves línies de negoci 2018-2022Acompanyament i desenvolupament de les línies de negoci de Cultura Científica i Emprenedoria de la cooperativaAjuntament de BarcelonaSubvenció 18S06355-001. Expedient 655 5.040,00 €
1 de setembre de 201831 d’agost 2019LoT BcnExploració i disseny comunitari per a la creació d’una Biblioteca de les coses al barri de la Verneda-la Pau de BarcelonaAjuntament de BarcelonaSubvenció 18S06938-001. Expedient 1107 10.000,00 €